Etiske retningslinjer for TOS ASVO

TOS ASVO sine verdier er humor, kreativitet og trygghet.
Verdigrunnlaget vårt skal påvirke hvordan vi møter deltakere, samarbeidspartnere og våre kunder.

TOS ASVO vil ha et arbeidsmiljø hvor arbeidstakere trives og gjør en god jobb og skal kjennetegnes ved et arbeidsmiljø hvor det er:

 • Høyt under taket og mye humor
 • Trygt, inkluderende og kreativt
 • Kompetente medarbeidere med evne til utvikling og samhandling
 • Åpenhet for tilbakemeldinger og kritikk

Vi skal ha respekt og omtanke for hverandre og deltakerne ved at vi:

 • Samarbeider
 • Deler kunnskap, ferdigheter og informasjon
 • Hjelper, oppmuntrer og støtter hverandre

TOS ASVO ønsker samarbeidspartnere og kunder som har tillit til TOS ASVO fordi vi:

 • Overholder avtaler og holder det vi lover
 • Yter god service
 • Praktiserer åpenhet og redelighet

TOS ASVO vil ivareta rettssikkerhet og konfidensialitet ved at ansatte

 • Ivaretar sin taushetsplikt og respekterer fortrolige opplysninger
 • Utfører sitt arbeid på en måte som hindrer at andre får adgang til/kjennskap til personlige opplysninger som skal være taushetsbelagt

TOS ASVO sin upartiskhet og uavhengighet sikres gjennom at vi:

 • Ikke mottar gaver fra pårørende, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser, gaver som er egnet til å påvirke våre beslutninger.
 • Snakker med nærmeste leder om vi blir oppmerksom på en mulig habilitetskonflikt
 • Er oppmerksom på alle forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til TOS ASVO sin uavhengighet og troverdighet
Success message!
Warning message!
Error message!
Hopp rett ned til innholdet